Programa de Govern

[lead]Programa de Govern ERC-CRIDA[/lead]

sabadell color cmyk

Com s’ha elaborat el document?

El present document ha estat elaborat en base a les prioritats de govern determinades per Unitat pel Canvi, la Crida i ERC Sabadell. Les prioritats s’han determinat a través dels tres documents elaborats per cadascuna de les formacions, així com per les diferents trobades en les que s’ha debatut sobre els principals aspectes programàtics.

Visió sobre l’acció política a Sabadell
Les tres formacions coincideixen en la voluntat de generar un canvi significatiu a la ciutat amb l’objectiu de transformar la realitat i millorar la qualitat de vida de la població. Aquesta finalitat pren més importància tenint en compte els anteriors governs municipals on els interessos particulars i la mala praxi política han passat per davant dels interessos de la ciutat i de la ciutadania.

Per fer tot això possible cal un canvi en la pràctica política. Més concretament, s’aposta per l’avenç en 3 grans àmbits: l’abordatge de les conseqüències i les causes de la crisi, el foment de la participació ciutadana com a element essencial de l’acció política i l’aprofundiment en la cultura del municipalisme, entesa com l’assumpció de responsabilitats i capacitat de decisió per part de l’ajuntament per donar la millor resposta possible als reptes que la ciutat té. Els principals eixos programàtics, accions a desenvolupar i compromisos es detallen a continuació. En la conceptualització i posada a la pràctica d’aquests eixos caldrà aplicar perspectiva de gènere de manera transversal.

Aquest document és un Acord de Govern que pretén recollir les principals línies programàtiques per la propera legislatura 2015-2019. És un document viu que s’haurà de desenvolupar i concretar i a l’hora fer-ne un seguiment i avaluació per detectar prioritats, mancances, dificultats etc.

Aspectes de governabilitat i estabilitat
Els partits signants del present document es comprometen als següents aspectes de governabilitat:
· L’alcaldia serà rotatòria, iniciant la seva investidura amb Juli Fernàndez com a alcalde.
· L’acció de govern es basarà en el desenvolupament d’un pla de govern les bases del qual són el present document.
Aquest pla de govern s’anirà nodrint per part dels tres partits de govern. Les decisions es prendran per consens sempre que sigui possible, i en cas de bloqueig, per majoria simple.
· De manera periòdica es farà seguiment i balanç del pla de govern i es comunicarà públicament el seu estat.
· S’estableix una comissió de resolució de situacions i polítiques conflictives. En formaran part un regidor de cadascun dels grups de govern i un responsable polític de cadascuna de les organitzacions, podent ampliar més els representants si així es considera. Aquesta comissió serà convocada si una de les formacions del govern ho desitja.
En cas de situació de bloqueig els representants poden convidar persones externes a les 3 organitzacions que puguin mediar gràcies a les seves habilitats o experteses.

Aspectes programàtics

1. Qualitat democràtica i bon govern
Un dels objectius clau del proper govern municipal ha de ser aconseguir una ciutat amb uns estàndards de qualitat democràtica que siguin un referent més enllà de la pròpia ciutat. Per fer-ho possible cal que el municipi estigui lliure de corrupció, promoure una cultura política ètica i respectuosa, que el govern municipal desenvolupi la seva acció política amb espais de participació reals i amb capacitat d’incidència, i amb una administració que atengui amb qualitat a les persones.

1.1 Ètica política

Codi Ètic i model de govern:
1. Compromís amb la no professionalització de la política: tots els membres del govern fan pública la seva
voluntat de limitar a un màxim de dos mandats la seva presència al ple (8 anys).
2. Compromís de no acumulació de càrrecs públics remunerats.
3. Compromís de fer públic el patrimoni personal abans de començar i a l’acabar el mandat.
4. Agenda pública setmanal dels membres del govern.
5. Reducció de la massa salarial d’un 25% de les retribucions dels càrrecs electes i personal eventual respectant una escala salarial màxima 1:3.
6. Supressió de les dietes i en el cas de la seva percepció en representació de l’Ajuntament ingressar-les a la
hisenda municipal.
7. Compromís en la instauració de bones pràctiques relacionades amb l’austeritat i la transparència com a
pràctica habitual dels càrrecs electes i de confiança.
8. Els càrrecs electorals i personal eventual no acceptaran regals.

1.2 Transparència ó i rendició de comptes
1.2.1 Auditoria:
Desenvolupament d’una auditoria que, avaluï l’estat de la situació a nivell de processos, estructura i descripció
dels llocs de treball, situació econòmica, financera i del deute, i estat de les concessions i externalitzacions.
L’auditoria haurà de tenir una important component de participació ciutadana.

Auditoria continuada.
Elaborar periòdicament (exhaustivament de forma anual i de seguiment de forma més habitual semestral) de forma participada per part dels diversos agents, ciutadans, treballadores i càrrecs polítics una memòria de gestió i econòmica de tots els serveis públics.

1.2.2 Acusació particular en el Cas Mercuri i altres causes relacionades amb la corrupció
Acusació particular en el Cas Mercuri i adopció de mesures contra les persones implicades, independentment de la seva adscripció política. Compromís de procedir de igual manera en el cas que apareguin nous casos de corrupció.

1.2.3 Mesura de la qualitat de vida:
Basar la rendició de comptes del govern en base al nivell de qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell. La qualitat de vida ha de mesurar dimensions com el benestar físic, material, emocional, desenvolupament personal, capital social, desigualtats i garantia de drets bàsics.
Presentació pública d’un pla de govern i compromís de generar un espai de participació ciutadana on es pugui fer seguiment i rendir comptes.
Proactivitat en la difusió, i impuls d’eines que facilitin l’ús i el tractament de la informació.(opendata)

1.3 Participació
Pla de Participació:

Elaboració d’un pla estratègic de participació ciutadana per tal de desenvolupar formats útils que es puguin aplicar en tots els barris i en les diferents àrees de gestió municipal. La participació ha de ser present en els processos de detecció de necessitats, en la formulació de les polítiques, en l’anàlisi dels resultats i en els processos pressupostaris.
Descentralització dels espais de decisió mitjançant Taules, sectorials i territorials (barris) formades per entitats socials, veïnat i tècnics. L’objectiu estratègic és que esdevinguin espais vinculants i no merament consultius. Repensar tota l’estructura de Consells sectorials i de districte.

1.4 Comunicació plural
Establiment d’una política de comunicació plural en tots els mitjans municipals (Ràdio Sabadell, web municipal, publicacions) i selecció dels càrrecs en base a criteris objectius i de professionalitat. Garantir a la ciutadania el dret a una informació de qualitat i rigorosa mitjançant la renovació dels mitjans de comunicació municipals.

1.5 Ajuntament eficient i proper
L’ajuntament ha de ser una administració transparent i al servei dels veïns i veïnes de Sabadell. El proper govern ha d’assumir la responsabilitat de millorar l’atenció i resposta als seus ciutadans. Per fer-ho possible es desenvoluparan les següents línies de treball:
1.5.1 Reestructuració del l’estructura en base a l’auditoria participativa
1.5.2 Facilitant i fent créixer professionalment els treballadors de l’ajuntament, buscant altres mecanismes
alternatius que no es limitin a l’informe positiu del cap de departament.
1.5.3 Simplificant els processos i simplificació dels tràmits administratius
1.5.4 Fomentant el treball transversal dins l’ajuntament i amb altres agents clau de la societat civil.

2. Polítiques socials transformadores
La situació social de la ciutat és d’emergència i s’hi ha de respondre situant a les persones al centre de les polítiques socials. Es proposta fugir d’un model de assistencial i de beneficència en pro d’un model basat en els drets socials, la dignitat i l’autonomia de les persones. Indicadors com els nivells d’atur, el risc d’exclusió, la pobresa energètica o els desnonaments en són una clara mostra. Per aconseguir transformar aquesta situació cal abordar de manera immediata les conseqüències socials, però també cal abordar les causes d’aquestes desigualtats: En aquesta estratègia prenen també molta importància l’acció comunitària i el treball en pro de la cohesió social. La disposició d’uns serveis públics de qualitat i equitatius garants d’aquests drets socials que són una condició indispensable per revertir la situació.

2.1 Equitat i organització
Cartera de serveis
Elaboració d’una cartera pública de serveis socials amb criteris d’accés clars i objectius.

2.2 Emergència social
2.2.1 Pla d’emergència social:
L’objectiu del pla serà cobrir les necessitats bàsiques com l’habitatge, l’alimentació, els subministraments bàsics (aigua, llum, gas, etc.) de la ciutadania que està patint més durament la crisi. Entre d’altres accions per fer-ho
possible, es destaquen:
2.2.1.1 Equip multidisciplinari de resposta ràpida i efectiva.
2.2.1.2 Fons municipal per a la garantia de drets bàsics.
2.2.1.3 Renda municipal complementària d’ingressos.
2.1.1.4 Telèfon d’emergència social.[Aclariment sobre el que vol dir]
2.1.1.5 Abordatge de les desigualtats de gènere
2.2.2 Compromís desnonaments zero. Assistència jurídica i participació activa de l’equip de govern en l’aturada de desnonaments, entre d’altres.
2.2.2.1 Aturar tots els desnonaments de VIMUSA de forma inmediata.
2.2.2.2 Compromís de no intervenció de la policia municipal en desnonaments de cap tipus.
2.2.2.3 Tramitació a càrrec de l’administració local (d’ofici quan se’n tingui coneixement) del procediment
corresponent per a la suspensió dels procediments de llançament.
2.2.2.4 Proposta d’acord als Jutjats de Sabadell per a aturar tots els desnonaments en compliment de la
normativa europea.
2.2.2.5 Creació d’una taula d’habitatge funcional que inclogui: ajuntament, col·lectius (pahc
sabadell), teixit associatiu (barris),s.s i administració de justícia.
2.2.2.5.1 Triangulació informativa diària entre els actors participants (incloent Jutjats de Sabadell).
2.2.2.5.2 Comunicació amb entitats que executen els desnonaments.
2.2.2.5.3 Avís de cessament contractual i de campanya de responsabilització pública a qualsevol entitat
que dugui a terme desnonaments a Sabadell.
2.2.2.5.4 Proposta d’acord a les entitats financeres per a ll’adopció unilateral de les mesures legislatives
impulsades per la PAH (ILP).
2.2.3 Compromís contra la pobresa energètica
Evitar el tall de subministraments a través del seguiment dels casos en risc des de serveis socials i des d’altres serveis de l’Ajuntament. Per fer-ho possible serà important fer una campanya informativa dels drets dels usuaris i fomentar el treball transversal entre serveis de l’Ajuntament.
2.2.3.1 Garantir el dret a l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació
de vulnerabilitat mentre duri aquesta situació i com a mínim durant 3 anys.
2.2.3.2 Establiment d’un protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia dels serveis socials per tal
d’aplicar els ajuts necessaris per a evitar el tall de subministrament,
2.2.3.3 Acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal d’establir línies d’ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums mínims de les persones en situació de vulnerabilitat.
2.2.3.4 Compromís de no intervenció de la policia municipal en talls de sumministraments.
2.2.3.5 Avís de cessament contractual i de campanya de responsabilització pública a qualsevol entitat que
dugui a terme talls de subministrament a Sabadell.
2.2.4 Compromís contra l’emergència alimentària
Garantir que cap familia passi gana, que tothom tingui accés als aliments bàsics i lluitar contra la cronificació
de la pobresa alimentària.
2.2.4.1 Potenciar, de forma complementària a la garantia dels recursosbàsics, la creació d’alternatives amb
les quals les persones necessitades puguin desenvolupar projectes per tal d’auoabastir-se.
2.2.4.2 Generar respostes a la necessitat d’alimentació infantil en els períodes on l’escola està tancada per
vacances
2.2.4.3 Replantejament del model del rebost solidari.
2.2.5 Compromís en l’atenció integral de les persones especialment dependents o en situació de risc.
2.2.5.1 Acompanyament a les persones que pateixen violències de gènere. Gent gran i infància
2.2.5.2 Crear plans d’acció comunitaria per a facilitar l’atenció integral de les persones especialment dependents o en situació de risc, garantint un accés digne al treball, a l’habitatge, a l’educació i a la justicia.
2.2.5.3 Formació als tècnics i professionals en Interculturalitat (serveis d’acollida, formació prestacions, acompanyaments, etc).

2.3 Èxit i equitat en educació
2.3.1 Pla per a l’èxit educatiu dels, infants, joves i adults
Els objectius principals del pla han de ser la reducció de l’abandonament escolar i la reducció de les desigualtats educatives, especialment les existents entre barris.

Mesures concretes amb què hauria de comptar el Pla:
2.3.1.1 Elaborar un catàleg de polítiques actives per a una escolarització equilibrada i evitar la segregació en l’accés a l’educació.
2.3.1.2 Millorar els instruments del municipi per detectar els alumnes amb necessitats educatives específiques.
2.3.1.3 Redibuixar el mapa escolar per afavorir la cohesió i l’heterogeneïtat social en els centres escolars.
2.3.1.4 Garantir l’alimentació adequada dels estudiants a través d’un programa de beques de menjador dotada amb els recursos necessaris.
2.3.1.5 Garantir l’accés a activitats extraescolars i/o complementàries a tot l’alumnat i potenciar programes de reforç dirigits a l’alumnat en risc d’abandonament.
2.3.1.6 Fomentar la relació entre escola i territori i la inclusió dels i les adolescents en la xarxa social de la ciutat, ja sigui participant en entitats o esdeveniments esportius, cultural, musical etc.
2.3.1.7 Potenciar programes de segones oportunitats.
2.3.1.8 Garantir que cap família es quedi fora de l’accés al nivell 0-3 per problemes econòmics.
2.3.1.9 Potenciar la reinserció als estudis des del món laboral i l’educació integral de les persones adultes.
2.3.1.10 Elaborar una guia didàctica per a la coeducació a totes les etapes educatives dirigida al professorat, les famílies i altres agents educatius.

2.4 Inclusió social
2.4.1 Pla d’inclusió social local
Pla elaborat i implementat tenint en compte el conjunt d’agents implicats en la inclusió social. El pla ha d’aconseguir
treballar de manera transversal amb l’objectiu de reconnectar les persones excloses o en risc d’exclusió.
Entre d’altres es buscarà l’impuls de xarxes de suport per a col·lectius determinats.
2.4.1.1 Crear i consolidar centres d’atenció i acompanyament dels col·lectius en situació de risc per garantir accés universal a tots els serveis. (major oferta de centres de mides reduïdes, plantilla amplia, municipalitzar centres privats)
2.4.1.2 Garantir uns bons serveis d’acollida i d’informació sobre les prestacions socials existents a la nostra ciutat, per tal de permetre l’accés als recursos, prestacions i serveis oferts a tota la població de Sabadell, sigui quin sigui el seu origen (Plans d’acollida)
2.4.1.3 Promoure xarxes d’habitatges d’inclusió.
2.4.1.4 Defensar el dret i deure de la ciutadania a empadronar-se i de l’Ajuntament a donar d’alta al padró a tot resident, garantint també el padró a les persones sense sostre.
2.4.1.5 Facilitar des de l’Ajuntament la participació de la població immigrada a la vida política, els moviments socials, les entitats…

2.5 Pla d’acció contra l’atur
2.5.1 Foment de la inserció laboral, especialment entre les persones amb risc d’exclusió, atur de llarga durada i persones amb discapacitat i malaltia mental.
2.5.2 Accions de xoc d’ocupació comunitària per a persones aturades majors de 45 anys.
2.5.3 Pla de formació professional en camps econòmics emergents dirigit especialment a persones joves en atur.
2.5.4 Promoure un percentatge de llocs de treball a les concessions que l’ajuntament adjudica, pels col·lectius en situació de risc.
2.5.5 Foment del cooperativisme en el sector dels serveis de cura, reproducció i també en el treball sexual.
2.5.6 Foment del cooperativisme per garantir un paraigües a les persones que formen part del treball invisible per tal que aquestes disposin de cobertures i puguin començar a desenvolupar la seva activitat en plena normalitat.

2.6 Polítiques cíviques i comunitàries
2.5.1 Pla d’acció comunitària.
2.5.2 Foment de la cogestió i l’autogestió d’equipaments o espais públics, sempre amb criteris clars i objectius i garantint la sostenibilitat. L’ajuntament haurà de dinamitzar-los per tal de garantir que no quedi espai o equipament buit.
2.5.3 Compromís del govern per tal que l’ajuntament no actuï contra l’organització i la mobilització popular sempre que aquesta no sigui sexista ni racista ni xenòfoba i no es vulnerin els drets fonamentals.
2.5.4 Revisió dels convenis de l’ajuntament amb les entitats i institucions.
2.5.5 Foment de l’associacionisme com a agent actiu i cohesionador.
2.5.6 Establir Taules Interdisciplinàries d’Agents de Salut per barris, desenvolupant un diagnòstic comunitari de barri per a que la salut sigui una fita per als serveis municipals, implicant a la comunitat i els agents socials destacats.
2.5.7 Promoció de la corresponsabilitat: desenvolupar campanyes municipals de sensibilització a diferents col·lectius de la ciutat per tal de promoure la corresponsabilitat de totes les persones en les tasques de reproducció i cures.( campanyes de sensibilitació i visibilització del treball reproductiu i de cures, harmonització dels horaris per conciliació familiar)

3. Política de reactivació econòmica i canvi de model
La finalitat de la política de reactivació econòmica ha de ser situar la persona en el centre, amb l’objectiu de generar llocs de treball dignes i estables. De manera més específica, l’acció política ha d’estar orientada a promocionar l’economia social i solidària i sostenible.

3.1 Suport, acompanyament i facilitació
L’ajuntament donarà suport i acompanyament especialment a iniciatives econòmiques que ajudin a generar llocs
de treball dignes i estables.
3.1.1. Sectors econòmics tradicionals amb la voluntat d’avançar cap a la transformació cap a una economia
social i respectuosa amb les persones.
3.1.2 Emprenedoria i microempreses.
3.1.3 Nova economia social, verda, iniciatives culturals i el cooperativisme.
3.1.4 Replantejar les polítiques de formació i ocupació amb la finalitat d’empoderar les persones i garantir feina estable, implicant-hi els agents socials afectats, insertadors, tècnics, aturats, treballadors socials,…
L’ajuntament també treballarà per sintetitzar els processos burocràtics i per agilitzar els processos.

3.2 Polítiques proactives per avançar cap a un nou model:
3.2.1 Coordinació i estratègies compartides: Generació d’espais de coordinació entre actors diversos amb l’objectiu de definir estratègies de ciutat compartides. Entre els actors es comptarà amb actors econòmics plurals, però també amb altres agents clau de la ciutat, com poden ser el sector educatiu, social o sindical.
3.2.2 Pla de remunicipalització
3.2.2.1 Pla per a la remunicipalització, tot avaluant les actuals concessions i valorant les vies de municipalització
o gestió per part de l’economia social i cooperativa.
3.2.2.2 Vetllar pel seguiment avaluació i correcte seguiment democràctic de les externalitzacions de l’ajuntament.
3.2.2.3 Compromís amb la municipalització dels serveis que han finalitzat la seva concessió. Ja sigui a través d’una municipalització directa o a través de la gestió per part de l’economia social o cooperatives. Sempre estudiant la seva viabilitat i sostenibilitat i situant els i les treballadores en un paper protagònic.
3.2.3 Foment de la fiscalitat justa i finances ètiques
3.2.3.1 Polítiques fiscals que afavoreixin el comerç local i les empreses i projectes de l’economia social.
3.2.3.2 Augmentar el caràcter progressiu dels impostos i taxes municipals, de forma que paguin més les empreses i particulars que més tenen o més guanyen, i eliminant bonificacions a bancs, grans empreses i a l’església.
3.2.3.3 Aplicar el màxim de bonificacions i exempcions de taxes i impostos i preus públics municipals a les persones que ho necessitin (gent gran, aturades, infants,…).
3.2.3.4 Criteris obligatoris de compra pública ètica i clàusules socials
3.2.3.5 Fer ús, per operativa i inversions, de les finances ètiques i solidàries .
3.2.4 Promoció del cooperativisme i l’economia social i solidària
3.2.4.1 Estendre i fomentar una cultura de l’economia cooperativa, de proximitat (local) i social
3.2.4.2 Impulsar eines pel naixement, creixement i enfortiment de les empreses socials i cooperatives des d’elements tècnics (com ara espais físics de treball, nif provisional, borsa d’intercooperació) i facilitant el finançament.
3.2.4.3 Apostar per la reempresa. Cal que l’administració local faci de pont per facilitar que els treballadors puguin optar a recuperar empreses que estan a punt de tancar, fomentant l’autoorganització dels treballadors en cooperativa o facilitar-ne l’adquisició per part de noves propostes empresarials locals, evitant la destrucció del teixit productiu i de llocs de treball
3.2.5 Acció proactiva del govern municipal en defensa dels interessos dels treballadors, especialment d’aquells relacionats directament amb els serveis de l’ajuntament.

4. Política urbanística
Sabadell ha d’avançar cap a un urbanisme sostenible, amb una planificació a escala humana. Per fer-ho possible cal comptar amb la participació de la ciutadania per a redefinir-lo, allunyant-nos d’un urbanisme al servei d’interessos privats o de l’especulació.

4.1 Planificació urbanística
4.1.1 Nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM)
Cal una Nova planificació urbanística que respongui a les actuals necessitats ciutadanes i visió de ciutat. Aquest nou instrument serà clau per a la planificació de totes les polítiques territorials dels propers 20-25 anys. La clau de l’èxit ha de ser la participació i corresponsabilització de tots els agents urbans. Serà fonamental una especial
atenció a l’ordenació, els usos i la gestió del sòl no urbanitzable.
4.1.1.1 Calendarització de les etapes d’elaboració del POUM: estudis previs, avanç de Pla i formulació del Pla. Crear la Oficina del POUM.
4.1.1.2 Establir un procés obert d’elaboració del POUM, no només un procés participatiu paral·lel.
4.1.1.3 Elaborar un Pla Estratègic de ciutat, de forma complementària al POUM, elaborat en la fase d’estudis
previs.
4.1.2 Elaborar un pla integral d’intervenció i gestió
Elaborar un Pla integral d’intervenció i gestió a cada barri per la recuperació de la qualitat de l’espai públic i la promoció de les activitats integrant l’autogestió veïnal com a mecanisme per a la definició, gestió i manteniment de l’espai públic. Recuperar i completar el verd a la ciutat, integrant-la amb el rodal.
4.1.3 Rodal
4.1.3.1 Preservació del rodal i impuls per a que cada terra es desenvolupi l’activitat per a la que està indicada.
Articular un Pla de Gestió del Rodal, com espai amb vocació agrícola i forestal.
4.1.3.2 Compromís per al desenvolupament de l’Espai Agroforestal de Llevant.
4.1.3.2 Crear un banc de terres agràries públiques i privades
4.1.4 Patrimoni
4.1.4.1 Desenvolupar un Programa de consolidació, recuperació i gestió del patrimoni de la ciutat.

4.2 Habitatge
4.2.1 Oficina de promoció del lloguer social (públic i privat).
Intervenció en el mercat d’habitatge
4.2.2 Promoció de la rehabilitació d’habitatges, i contenció de la nova construcció.
4.2.3 Foment de projectes cooperatius/comunitaris (cessió de sòl públic, finançament, etc).
4.2.4 Lideratge municipal contra els desnonaments i acció política per treure al mercat tots els pisos buits.
4.2.4.1 Desenvolupament del programa de detecció d’habitatges buits
4.2.4.2 Aplicació del reglament i règim sancionador a pisos buits (provinents d’entitats financeres i/o d’operacions
destinades a l’especulació).
4.2.4.3 Defensar les persones en situació de risc d’exclusió social que estan ocupant habitatges d’entitats bancàries que estaven buits i que no estan en lloguer social.
4.2.4.4 Creació d’un paquet de mesures incentivadores a la cessió de pisos per a lloguer social.

4.3 Sostenibilitat i autosuficiència energètica
4.3.1 Política energètica cap a la autosuficiència: Pla d’eficiència energètica i foment de l’autoproducció energètica.
4.3.1.1 Impulsar una taula local per la sobirania energètica com a espai de discussió i de treball per elaborar un pla en l’àmbit energètic constituït per agents involucrats en aquest àmbit i que treballin per aconseguir
la sobirania energètica.
Dotar de recursos l’Oficina Municipal de l’Energia, un instrument que ha d’executar part del treball desenvolupat per la taula local per a la sobirania energètica i vetllar per avançar cap a un nou model energètic.
4.3.1.2 Elaborar un pla d’autonomia energètica en els edificis i espais municipals; aquests plans han de fomentar l’eficiència energètica i la reducció de residus i s’han de desenvolupar a partir de processos participatius amb les persones que utilitzen aquests espais, ja siguin usuàries o treballadores.
4.3.1.3 Model integral de gestió de residus.
4.3.1.4 Establir un pla de gestió sostenible dels residus que limiti la producció, fomenti la reutilització i el reciclatge.

4.4 Mobilitat
4.4.1 Pla de mobilitat potenciant el transport públic.
4.4.1.1 Revisar el Pla de Mobilitat i convertir-lo en l’instrument que guiï el conjunt de polítiques de mobilitat
4.4.1.2 Definir zones de pacificació del trànsit a tots els barris, millorar la qualitat dels recorreguts dels vianantsi bicicletes i garantir l’accessibilitat universal
4.4.1.3 Projectar un xarxa de servei d’autobús altament competitiva a tots els barris i polígons, ampliant els
serveis nocturns i en dies festius, ampliant la xarxa de carrils bus, afavorint la intermodalitat.
4.4.2 Garantir el soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu i la posada en funcionament del perllongament
fins Ca n’Oriac i la nova estació de RENFE a Can Llong
4.4.3 Compromís en contra del quart cinturó i a favor de la connexió amb Castellar del Vallès a través de laB-124

4.5 Compromís de mantenir o ampliar l’actual patrimoni públic de l’Ajuntament.

5. Seguretat ciutadana
Les polítiques de seguretat ciutadana han d’estar basades en polítiques socials i comunitàries, la prevenció i l’acció de
proximitat. Entre d’altres accions per avançar en aquesta línia, es proposen les següents accions:
5.1 Reestructuració de la Policia Municipal en base a un model de policia comunitària i de proximitat
5.2 Dissolució de les unitats especials de la policia municipal
5.3 Cercar la participació dels propis treballadors en el canvi de model i cultura de l’organització.
5.4 Promoure la formació i sensibilització de professionals (tan sanitaris com policials) que intervenen en la lluita contra les violències de gènere i la xenofòbia, dotant-los de la suficient preparació en matèria d’informació, atenció i acompanyament de les persones que han estat víctimes.

6. Implicació en el procés constituent
Un govern municipal amb un compromís inequívoc amb el procés constituent per a l’assoliment de la nova república
catalana.
6.1 Facilitar la incorporació de Sabadell a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI).
6.2 Participació en el procés constituent, tot vehiculant la participació ciutadana de Sabadell.
6.3Pagament dels impostos corresponents a través de la Hisenda catalana.

7. Política cultural
Capacitar a la ciutadania per desenvolupar processos de creació cultural que apuntin cap a la seva total socialització.
Amb la recuperació de la cultura pròpia donem valor a la memòria i als elements d´identitat col.lectiva per construir el present i el futur. Eines per aconseguir-ho:
7.1 Reformular el Mapa cultural i elaborar un Pla municipal de dinamització cultural.
7.2 Elaborar un Pla de museus per diagnosticar el seu estat i les seves necessitats.
7.3 Creació de comissions sectorials de participació amb professionals de la cultura
7.4 Impulsar de manera gradual fórmules de gestió comunitària en diferents equipaments culturals i esportius.
7.5 Crear una oficina tècnica de suport a la creació, producció i difusió cultural.
7.6 Modificar la legislació municipal pel que fa normatives, assegurances i horaris dels equipaments, espais culturals i espais públics.
7.7 Generar vincles entre els centres d´ensenyament i els espais, agents i recursos culturals de la ciutat.
7.8 Impulsar un canvi en el model d´oci juvenil de lleure i activitats de lleure de la ciutadania
en general, eliminant manifestacions sexistes, racistes, homòfobes,…
7.9 Revisar el concepte de consell esportiu de Sabadell per valorar l’estat de base.

Acord de Govern

In other word, persons who demotivate you surly they are green with envy, since they are certain that the day when you will essays online be a head and shoulders above them is near.