Reptes x Sabadell


[lead]Els 7 reptes.
Quins són els reptes per a Sabadell?[/lead]

Aquest document reflecteix la feina realitzada a través d’un procés participatiu que va aplegar més de 100 persones d’àmbits molt diversos, amb un alt grau d’implicació social i amb visió de ciutat. Actualment el nostre Consell Assessor -integrat per més de 30 persones expertes en diferents temàtiques- continua desenvolupant els continguts dels 7 reptes que van sortir a la Conferència Municipal.

Es tracta d’uns continguts en què s’assenyala el mínim comú denominador per treballar per un futur pròsper per a la ciutat. Uns reptes per als que ens proposem treballar i fer-los realitat colze a colze en col·laboració amb la ciutadania. Tots junts, amb #energiacompartida..

Reptes:
  • Transparència, participació, qualitat democràtica i administració propera: El repte que ens plantegem des d’ERC i CatSI és el de millorar la qualitat democràtica en l’Ajuntament i tots els òrgans de representació municipal. Ens plantegem el repte d’apropar la institució al conjunt de la ciutadania i de crear canals de participació activa i continuada en la presa de decisions. També ens plantegem el repte de fer una administració de vidre en el concepte de transparent i no de fragilitat. Volem que el ciutadà disposi de tota la informació rellevant.
  • El foment de l’economia productiva: En l’actual context la promoció de l’economia productiva –definida en contraposició a l’economia especulativa– apareix com un factor clau per a l’assoliment d’un futur econòmic pròsper i viable. Tenint en compte la posició del nostre país a nivell internacional, aquest foment de l’economia productiva passa per la millora en la gestió del coneixement, la implicació del teixit empresarial actual, el foment de les iniciatives emprenedores o la millora de la connexió entre el món educatiu i el món laboral.
  • Enfrontament a les conseqüències de la crisi econòmica i cohesió social: Des de l’Ajuntament de Sabadell cal treballar per abordar de manera prioritària la resposta a les persones necessitades, especialment aquelles amb dependència i aquelles que es troben en situació de risc d’exclusió o de pobresa. Aquesta intervenció s’ha de desenvolupar, sempre que sigui possible, des d’un enfocament no assistencialista, buscant la pro activitat i l’empoderament de les persones que s’intervenen. A l’hora de desenvolupar aquest repte és clau que tant la diagnosi de les necessitats com el disseny de la intervenció i el seu desenvolupament es facin amb una òptica pluralista, és a dir, tenint en compte el conjunt d’agents i organitzacions amb expertesa i experiència en l’àmbit.
  • Una ciutat construïda per a les persones, sostenible mediambientalment i amb un transport públic de qualitat: Farem un pla estratègic amb una visió transversal per reconvertir la ciutat de Sabadell en una ciutat sense projectes grandiloqüents, sinó formulada des de microprojectes pensats des del territori, des del barri, des de la illa, per les persones, entitats, representants polítics que visquin el projecte des de la proximitat. És l’hora de la gestió dels recursos existents.
  • Foment de l’associacionisme, el tercer sector i la cultura, generant lideratges i treball en xarxa: Fer de Sabadell una ciutat on la seva societat civil organitzada (en tots els seus àmbits), sigui protagonista del manteniment, la qualitat i la millora de les polítiques locals que garanteixin l’estat del benestar, els drets civils i la felicitat dels seus ciutadans, en coordinació estreta amb el govern local.
  • Millora en la connexió del món educatiu i el món laboral i l’abordatge de l’abandonament escolar: Un dels reptes que cal afrontar és l’articulació eficaç del sistema educatiu i el món laboral. Com fer que la formació que oferim als nostres estudiants sigui l’adequada a la societat que els ha tocat viure, tan complexa, diversa i canviant. I que, al mateix temps, la formació esdevingui generadora d’oportunitats i compensadora de les desigualtats
  • La Construcció Nacional des de la Ciutat: Els ajuntaments de les ciutats catalanes, que són les administracions més properes a la ciutadania, no poden quedar al marge d’aquesta situació, com si això no anés amb ells, sinó que dins de les seves atribucions, han de liderar el procés independentista. També han de lluitar no només per no perdre les competències amenaçades, sinó per mantenir-les i ampliar-les amb d’altres que estarien més ben gestionades des de l’esmentada proximitat amb el ciutadà.

    Des del punt de vista de l’eix nacional, Sabadell és una ciutat molt polaritzada, amb un centre i alguns barris marcadament a favor del dret a decidir i la independència, i altres barris amb una forta presència del nacionalisme espanyol, en els quals el missatge independentista hi té molt poc accés. Un repte molt important que pot assumir l’ajuntament és treballar per canviar aquesta situació.

[button url=”http://nousabadell.com/wp-content/uploads/2014/11/Reptes-x-Sabadell-v10-04-2014.pdf” style=”normal”]Descarrega el document final[/button]

Please read them well and do glance at this correct the errors by highlighting ur correction in brackets please.